Bedrijf of organisatie

Kunt u zich als bedrijf of organisatie vinden in onze waarden ‘rechtvaardig’, ‘duurzaam’ en ‘participatief’?

Fabrikant van latrineplaten in Madagaskar © Dieter Telemans

Vormt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een actieve dynamiek in uw bedrijf of organisatie? Passen co-creatie, mecenaat of samenwerking voor duurzame ontwikkeling in deze filosofie? En kunt u zich vinden in ons Beleidsdocument voor samenwerking met bedrijven/organisaties? Dan zijn wij steeds bereid een voorstel te komen bespreken met uw directie, medewerkers en/of aandeelhouders. Contacteer hiervoor onze medewerker Externe Relaties & Communicatie (marleen.vos[AT]protos.ngo - 09 235 25 17).

Partnerschappen over 3 à 5 jaar

Samen met u zoeken we graag naar een partnerschap op lange termijn met een win-win situatie. Wij sluiten het liefst partnerschappen af die een specifiek project financieel ondersteunen voor 3 à 5 jaar, veelal de looptijd van onze programma’s. Protos brengt regelmatig verslag uit over de realisatie van het door u gesteund project, zodat u hierover feedback kunt geven aan uw medewerkers, aandeelhouders, leveranciers... Wij kunnen ook afspreken om onze logo’s met een korte motivatietekst op onze beide websites te plaatsen: deze keuze is geheel de uwe.

Graag nog meer informatie? Kijk dan even naar onze modelovereenkomst voor partnerschappen.

Gezochte medefinanciering

Momenteel zoeken wij nog financiële middelen voor een aantal specifieke programma’s. Contacteer onze medewerker Externe Relaties & Communicatie voor meer informatie (marleen.vos[AT]protos.ngo - 09 235 25 17). Wij komen graag bij u ter plaatse om onze projecten voor uw directie en/of medewerkers toe te lichten, en samen met u de modaliteiten van een overeenkomst bespreken.

Kennis en expertise

Een gratis overdracht van specifieke kennis en expertise van uw bedrijf of organisatie kan een belangrijke extra component vormen in ons partnerschap. Zo kan zich een enorme dynamiek ontwikkelen met onze partners in het Zuiden. Houdt u er evenwel rekening mee dat in de meeste gebieden waar Protos actief is er nog geen elektriciteit is. We wenden dus robuuste technische installaties aan die door man- of vrouwkracht kunnen aangedreven worden. Of, waar mogelijk, maken we gebruik van de zwaartekracht. Dit is essentieel om de duurzaamheid (over de tijd) van onze projecten te garanderen.

Dit belet niet dat het overbrengen van kennis en expertise uiterst nuttig kan zijn. Enkele voorbeelden: inzichten en kennis op het gebied van integraal waterbeheer, opvolgen van de grondwaterspiegel, GIS-kaartmateriaal, afvalwater afvoer- en zuiveringstechnieken, nieuwe technieken voor irrigeren, opsporen van lekken in drinkwaterleidingen, expertise in beheer en exploitatie van drinkwater- en irrigatie-installaties… Onze partners in het Zuiden hebben echt nood aan deze kennis, die hen toelaat zelf de juiste keuzes te maken voor een rechtvaardig, duurzaam en participatief waterbeheer.

Vandaar dat wij, indien dit voor het Zuiden nuttig is, graag de component ‘overdracht van kennis en expertise’ toevoegen aan onze partnerschapsovereenkomst.

Sponsorschap

Gaat uw voorkeur uit naar sponsoring in plaats van naar een langdurig partnerschap? Ook dan kunt u uw steentje bijdragen tot de werking van Protos.

  • Wij brengen regelmatig nieuwe brochures uit in meerdere talen over onderwerpen die aansluiten bij onze kernactiviteiten. Doelgroepen zijn overheden, NGO’s, middenveldorganisaties en wateractoren in Noord en Zuid. Voor de vertaal- en drukkosten zoeken wij sponsors.
  • Regelmatig richten wij ons op het bredere publiek met een specifieke actie op Wereldwaterdag (22 maart), Werelddag Handen Wassen (15 oktober) of met iets anders. Ook om die kosten te dekken zoeken wij sponsors.
  • Tenslotte organiseren wij om de 3 jaar een seminarie/congres voor een specifieke doelgroep, en eveneens om de 4 à 5 jaar een partnercongres voor onze partners in het Zuiden. Dit kost geld, en niet alles kan doorgerekend worden in de deelnamesom, zeker niet voor de deelnemers van onze partners uit het Zuiden.
  • Heeft uw bedrijf of organisatie interesse om iets specifieks te sponsoren? Neem dan contact op met onze medewerker Externe Relaties & Communicatie (marleen.vos[AT]protos.ngo - 09 235 25 17).

Steunende bedrijven en organisaties

Hier vindt u de logo’s van steunende bedrijven en organisaties die erin toegestemd hebben zich bekend te maken.

Uw bijdrage wordt goed besteed

Uw bijdrage wordt goed besteed. Lees meer over ons financieel beheer.

11.11.11

11.11.11 is de koepel van de Noord-Zuid beweging in Vlaanderen waarvan Protos lid is . 11.11.11 wil wegen op het Vlaams, Belgisch en internationaal beleid rond thema’s van duurzame ontwikkeling. De koepel vindt in Protos hiervoor een bondgenoot . De koepel steunt ook financieel de Zuidwerking van Protos vanuit de opbrengst van de jaarlijkse 11.11.11 campagne.

VPWvO & LNE

Het Vlaams Partnerschap Water voor Ontwikkeling (VPWvO) is een platform van actoren uit de Vlaamse Overheid, de publieke (drink-)waterbedrijven, private bedrijven actief in of rond water, de Vlaamse academische en onderzoekswereld, ngo’s en vzw’s. Zij leveren, door samen te werken, een extra bijdrage tot het behalen van de internationale component van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 6 (SDG 6) “Verzeker toegang tot duurzaam water en sanitatie voor iedereen”.

FARYS

Begin 2003 besliste FARYS (vroeger: TMVW) zich te verbinden tot financiële ondersteuning van het Protos-drinkwaterprogramma in de Sierra Sur van Ecuador. Vanaf 2008 steunt FARYS bovendien een project van Protos voor drinkwater en sanitaire voorzieningen in Oost-Congo, met name in de provincies Noord- en Zuid-Kivu en Orientale (district Ituri).

De Watergroep

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening heeft sinds 2003 een samenwerkingsverband met Protos en ondersteunde van 2006 tot 2008 het Protos-programma “Waterbeheer in de binnendelta van de Nigerstroom in Mali”. Sinds 2009 steunt De Watergroep het Protos programma voor drinkwater in de stad Toamasina in Madagaskar. Daarnaast heeft De Watergroep, mede door facilitatie van Protos, een publiek-publiek partnerschap afgesloten met JIRAMA, het staatsbedrijf voor drinkwatervoorziening in stedelijk milieu in Madagaskar. (De Watergroep is sinds 2013 de nieuwe naam van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening.)

Antea Group

Antea Group is een internationaal advies- en ingenieursbureau dat in opdracht van overheden, organisaties en bedrijven projecten uitvoert. We zijn actief op het vlak van Bodem, Ruimte, Mobiliteit, Water, Infrastructuur, Civil Engineering, Milieu, Veiligheid en Energie. We hanteren een pragmatische aanpak, waarbij we altijd op maat van de klant werken. Als kwalitatief hoogstaand, modern én zelfbewust adviesbureau wil Antea Group naast de gewone bedrijfsdoelstellingen ook een maatschappelijk resultaat neerzetten. Wij engageren ons dan ook graag, samen met Protos, voor de ontwikkeling van duurzame waterbeheerplannen en waterbeheerstools in Oeganda en Mali.

VVSG

Voorzien in drinkwater, omgaan met afvalwatersanering en zorgen voor een degelijk waterbeleid is en blijft een essentiële opdracht van steden en gemeenten. Als openbare besturen staan zij garant voor deze dienstverlening aan de bevolking. Lokale besturen moeten beschikken over de nodige bestuurskracht om deze opdracht waar te maken, hier bij ons en in het zuiden. Daarom scharen wij ons met VVSG als koepelorganisatie van de lokale besturen achter de aanpak van het partnerschap in Benin.

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu is de federatie van meer dan 140 Vlaamse natuur- en milieuverenigingen. BBL probeert bij te dragen tot de toepassing van integraal waterbeheer in de projecten van Protos, o.a. door ervaringen van hier te toetsen aan de praktijk in het zuiden.

Ondernemers voor Ondernemers

Ondernemers voor Ondernemers wil de dialoog tussen de NGO's en bedrijven stimuleren. Beiden hebben een belangrijke opdracht in de samenleving maar staan nog te dikwijls lijnrecht tegenover elkaar. Onderling overleg en concrete fondsenwerving voor duurzame socio-economische NGO-projecten legt de brug tussen beide werelden.

ecobeton water technologies

Vroeger een betonfabriek, vandaag de dag een technologische onderneming actief in de beton- en de watersector; ecobeton water technologies heeft onmiddellijk affiniteit gevoeld met Protos. De directe aanpak, de no-nonsense stijl en de specifieke omschrijving van het gedetailleerde project heeft ons overtuigd in vertrouwen samen te werken om een zinvol en bestaand project voor minder begunstigden rond water te steunen in het kader van ons 100-jarig bestaan.

Aquafin

Aquafin is verantwoordelijk voor de financiering, bouw en exploitatie van de zuiveringsinfrastructuur voor huishoudelijk afvalwater in Vlaanderen. De Onderzoeksafdeling richt zich onder meer op technieken om het behandelde water verder te zuiveren, zodat het opnieuw kan worden gebruikt voor toepassingen die geen drinkwater vragen. Zuiver water is immers een schaars goed.

Nationale Loterij

De Nationale Loterij ’creëert kansen’ voor projecten die de Millenniumdoelstellingen nastreven. De Nationale Loterij maakt jaarlijks een bedrag van 1 miljoen euro aan subsidies vrij. Zowel een dergelijke opdracht van algemeen nut als de omvang van de subsidiebedragen maken van de Nationale Loterij ontegensprekelijk ‘de grootste mecenas van België’.

Hidrodoe

Hidrodoe, een project van drinkwatermaatschappij Pidpa, biedt via meer dan 80 leuke, interactieve experimenten en weetjes heel veel informatie over water. Hidrodoe wil zo mensen sensibiliseren rond de waarde van water. In een nieuwe exhibit ontdekt de bezoeker van Hidrodoe het belang van water in de strijd tegen armoede, analfabetisme en ziekte in de wereld. Deze exhibit werd ontwikkeld in samenwerking met Protos.

Pidpa

In september 2008 stelde Pidpa "Hidroplus" voor. Hiermee wil Pidpa de nodige middelen ter beschikking stellen om ontwikkelingsprojecten rond watervoorziening en sanitatie te ondersteunen. Een jaarlijks budget van 50.000 euro wordt voorzien. Op Wereldwaterdag 2009 werden de eerste projecten bekendgemaakt. Jaarlijks steunt Pida Hidroplus een tweetal Protos-projecten.

KrisKras vzw

KrisKras vzw is een landelijke jeugddienst die reizen, weekends en daguitstappen organiseert voor 18 tot 30-jarigen. De KrisKras-visie is op een verantwoorde manier in het gastland op bezoek te gaan. Het reizen zelf gebeurt zo dicht mogelijk bij het dagelijkse leven van de plaatselijke bevolking. KrisKras steunt en bezoekt de Protos projecten in Ecuador.

Atlas Copco

Via haar programma in maatschappelijke verantwoordelijkheid Water for All werkt Atlas Copco en haar werknemers aan de toegang tot drinkbaar water voor zoveel mogelijk mensen. Atlas Copco Airpower gaat hiervoor een samenwerking aan met de ontwikkelingsorganisatie Protos en steunt het programma voor het verbeteren van de toegang tot water in de cercles van Nara en Nioro van de Sahel in Mali.

QinetiQ Space

QINETIQ SPACE is sinds 25 jaar het toonaangevende ruimtevaartbedrijf van Vlaanderen en de enige Systeem Integrator in België. Onze producten omvatten kleine satellieten, docking systemen en wetenschappelijke instrumenten voor de ruimtevaart en vlogen o.a. aan boord van Russische satellieten en ruimtestations, Space Shuttles, Ariane 5 en het Internationaal Ruimtestation. Wij ontwikkelen voor de toekomst ook systemen die water zullen kunnen recupereren uit afvalstromen, bijvoorbeeld uit urine. Want water meenemen op ruimtemissie is nog steeds een kostelijke zaak. Het is dan ook vanuit onze bijzondere waardering voor zuiver water dat we graag hulp bieden aan hen die er tot op vandaag op aarde nog steeds geen toegang toe hebben.

KU Leuven

Internationale samenwerking met het oog op ontwikkeling is een basistaak voor de universiteiten in Vlaanderen. KU Leuven engageert zich hierin door de bijdrage van professoren die actief zijn rond een ontwikkelingsrelevant thema; transfer van expertise rond water is daarom een belangrijke opdracht, gezien het rechtstreekse verband tussen water en ontwikkeling. De samenwerking met Protos is complementair vanuit het oogpunt van strategie, waarin KU Leuven zich vooral richt op het uitbouwen van expertise over watertechnologie aan de lokale universiteiten. De samenwerking met Protos laat toe om ook meer rechtstreeks bij te dragen aan ontwikkeling.

UGent

VUB Department Hydrologie en Waterbouwkunde

Als universiteit hebben we naast fundamenteel onderzoek, uiteraard ook een maatschappelijke rol te spelen. We kiezen er als Department Hydrologie en Waterbouwkunde dan ook bewust voor om onze expertise inzake hydrologische modellering in te zetten om bij te dragen tot een duurzamer waterbeheer in regio's waar toegang tot water allesbehalve evident is. In concreto in Burundi waarin we, in nauwe samenwerking met Protos, helpen bij de opmaak van een bekkensbeheerplan voor het stroomgebied van Musagabe.

Nature Solutions

Nature Solutions begeleidt ondernemingen die hun waterbeleid willen optimaliseren. Doorheen de jaren bouwden wij een ruime expertise op rond duurzaam waterbeheer en infrastructuurwerken. Op maat van de behoeften en in functie van de milieu-impact reiken we bestudeerde oplossingen aan. We willen onze kennis en ervaring inzetten om de impact op de klimaatverandering in te perken of te voorkomen. Nature Solutions engageert zich daarom samen met Protos voor een programma rond watertoegang en -beheer in de departementen Mono en Couffo in Zuid-Benin.

Universiteit Antwerpen

IMDC

Trevi

ACLVB-CGSLB

Aliaxis

Ghent Dredging

Herbosch-Kiere

Port of Antwerp

Linklaters