Eerste Belgische evaluatierapport SDG's

Een van de drinkwaternetten in Bunia (DR Congo) wordt binnenkort uitgebreid. © Hannelore Martens

België neemt zich voor om van de ‘2030 Agenda for Sustainable Development’ een gebruikershandleiding te maken, eerder dan een filosofisch traktaat. Het recent verschenen voortgangsrapport over de Sustainable Development Goals (SDG’s) biedt dan ook een eerste overzicht van ondernomen Belgische acties om die mondiale doelstellingen te bereiken – acties overzien en uitgevoerd door ambtenaren, politici, onderzoekers, bedrijven en ngo’s. Het document geeft het standpunt van de Belgische overheid weer, Protos vatte enkele zaken samen.

Wat SDG6 betreft – beschikbaarheid van water en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen – gaat het om plannen en initiatieven bedoeld voor ons land, en om steun aan andere landen. Het beleid en de acties worden uitgesplitst naar de drie regio’s: Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

In vergelijking met buurlanden is België redelijk efficiënt wat watergebruik betreft (*), hoewel door de intensiteit van bewoning, industrie en landbouw de meeste watersystemen toch serieus op de proef worden gesteld. Zo blijft de kwaliteit van rivierwater een grote zorg. De grootste druk op het Belgische oppervlaktewater komt van verontreiniging, stroomregulering en morfologische veranderingen. De behandeling van stedelijk afvalwater kan zeker nog beter. Bovendien is het aandeel mensen waarvoor drinkwater (te) duur is ook groeiende.

Zowel Brussel als Vlaanderen streven naar geïntegreerd waterbeheer. Daarnaast is er ook een ontwikkelingsplan van Vlaanderen en Nederland samen, met projecten die bijdragen tot de duurzame ontwikkeling van de monding van de Schelde – een evenwichtsoefening tussen veiligheid, toegankelijkheid en natuurbehoud. In Wallonië zijn er momenteel 16 verschillende lokale samenwerkingsverbanden – vormen van participatief stroomgebiedbeheer met alle betrokken actoren.

Wat externe actie betreft, vormt duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen een verlengstuk van het recht op een gezond leefmilieu en focust de Belgische internationale steun op zowel de vraag- als de aanbodzijde. België steunt hieromtrent ook het mandaat en het werk van de VN. In het algemeen kan succesvolle hulp inzake water ook niet los gezien worden van klimaatfinanciering.

Een breed spectrum aan acties rond duurzaam en geïntegreerd waterbeheer ondersteunt landen als Vietnam, Niger, Algerije, Marokko en Senegal, met een grote rol voor Protos in Sub-Sahara-Afrika. Daarnaast zijn er ook leningen, kredieten en beurzen, voor Kenia, Kameroen, Soedan, Niger en Vietnam.
Het Vlaams partnerschap Water voor Ontwikkeling – een partnerschap tussen ngo’s, bedrijven, autoriteiten en onderzoeksinstituties – implementeert duurzame projecten rond water en sanitaire voorzieningen in het globale Zuiden, met transfer van expertise. Brussel investeert via een Fonds voor Internationale Solidariteit in projecten rond toegang tot drinkwater in Congo, Burkina Faso, Senegal, Palestina, Ethiopië en Madagaskar.

 

(*) noot Protos: het gaat hier niet over alle vormen van watergebruik, maar enkel over kraantjeswater, waar we inderdaad efficiënt mee omgaan in vergelijking met andere landen. Anderzijds is de druk op grondwater en oppervlaktewater door de hoge bevolkingsdichtheid en industrie en landbouw wel zeer hoog, en vormt dit een serieuze bedreiging voor de toekomst. We moeten streven naar een hogere efficiëntie van het gebruik van dat water.